Bình mực PMI & WBI

Thiết kế kiểu dáng có nhiều cách đặt vấn đề để sáng tạo, với sản phẩm cải tiến cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Đây là Thiết kế Bình mực WBI và PMI được cải tiến lại kiểu dáng cho nhãn hiệu Flexoffice (tập đoàn Thiên Long) cũng phải đối diện với […]