WORK

Một số thiết kế của D-design (Các sản phẩm thuộc các công ty mà nhà thiết kế Duong Pham hợp tác làm việc từ 2008 – 2023)