Portable_Air Conditioner

Concept thiết kế Điều hòa di động ở dạng Phác thảo năm 2008

                                                                      Desinger: Duong Pham